ENOTNI IZVEDBENI PROGRAMI V VRTCU

 • igralne urice za otroke in starše: zadnje dni avgusta v oddelkih prvega starostnega obdobja, v drugih oddelkih po načrtu oddelka,
 • predstave v vrtcu z zunanjimi izvajalci: glasbeno-plesna predstava; predstava (lutkovna, dramska) – plačilo starši; predstave igralske skupine vrtca
 • predstave izven vrtca: Cicibanov gledališki abonma
 • druge možnosti: sprotna obvestila v kotičkih za starše
 • ustvarjalne delavnice: interni programi skozi šolsko leto

PRAVILA – DOGOVORI (da nam bo vsem dobro)

 • So sestavni del urejenega socialnega prostora (poleg vrednot, norm, zakonov se dogovorimo, kaj in kako je lahko in mora biti pri nas). Tako pravila – dogovori:
 • vplivajo na počutje in varnost (ravnanje udeležencev v skladu z dopustnim, pričakovanim, zanesljivost in zaupanje),
 • vplivajo na urejenost prostorov in ravnanje s sredstvi (kje dobim, kako uporabljam, kam vrnem),
 • uravnavajo ustrezno klimo v skupini, kažejo pot posamezniku, dajejo možnosti za razvoj spretnosti in sposobnosti ter osebni razvoj,
 • preprečujejo in zmanjšujejo ogroženost, negotovost, napetost, dajejo izkušnje posledic – odgovornosti ob neizpolnjevanju dogovorov,
 • predstavljajo pomemben dejavnik, ki omogoča doseganje ciljev, pomembnih za predšolskega otroka, opravljanje dejavnosti.
 • Časovna razporeditev obrokov; uravnoteženost prehrane; hranjenje, prehrambene navade, kultura prehranjevanja, diete,
 • počitek, spanje, dejavnosti med in po počitku,
 • osebna higiena, uporaba stranišča,
 • oblačenje, osebna urejenost, prehodi med dejavnostmi,
 • urejenost, čistost prostorov, zračenje, varni pogoji.
 • Osvajanje okolja (narava, družba),
 • pridobivanje znanj in izkušenj za učenje o sožitju z naravo, ljudmi, živalmi (v vrtcu, družini, okolju),
 • vsebine: vrednote narave, odnosov (prijateljsko sožitje), zdravilne rastline, živali, moj – naš vrtec, raziskovalni projekti v oddelku.
 • osvajanje prometno – varnega okolja,
 • otrok, soudeleženec v prometu.
 • moj rojstni dan v vrtcu (1-3 let, 3-6 let): osebni praznik otroka, brez slaščic, s poudarkom na pripravi praznovanja (osvajanje vseh pojmov, odnosov), čestitke in zdravica s sokom (brez drugih sredstev)
 • Svetovni dnevi: dan strpnosti, miru; slikanic, knjige; družine; zdravja; invalidov, ostarelih, zemlje, …
 • teden otroka; veseli december, maškarada,
 • prazniki: kulturni praznik – interna prireditev, dan državnosti, dan samostojnosti in enotnosti,
 • aktualni dogodki okolja, razstave, ciciolimpijada, prazniki v KS.
 • program socialno - emocionalnega razvoja in samostojnosti – pridobivanje pozitivne samopodobe
 • vrtec in dom - dva otroku povsem različna svetova
 • otrok se v tem znajde ob ustreznem ravnanju (vedenju) odraslih (starši zelo pomembni – prenos občutka varnosti)
 • pravila, dogovori; meje preizkušanja (dovoljeno – nedovoljeno)
 • osebni album otroka: z njim omogočimo, da sam spremlja razvoj svojih sposobnosti, učenje, si zastavlja naloge ter je v pomoč strokovnim delavkam vrtca pri načrtovanju individualnega dela z otrokom (razvijanje interesov, sposobnosti, nadgradnja znanj)
 • stalni: knjižni, intimni, gibalni, lutkovni, ustvarjalni, dom
 • občasni: tehnični, šivalni, glasbeni, pravljični, kotiček narave
 • kotički znanja, raziskovanja, računalniški, za počitek
 • kotički za likovne, glasbene, plesne, dramske dejavnosti
 • raziskovalni, za pripovedovanje in branje
 • Otrok z nami v vrtec
 • Na poti k odgovorni odraslosti
 • Publikacija za starše

FIT PEDAGOGIKA

FIT zastava 2-min-min

Naš cilj je biti FIT = biti v dobri psihični in fizični kondiciji

Začetki

Vrtci Občine Žalec smo vstopili v Mednarodni projekt Fit Slovenija v šolskem letu 2004/05 in z nosilko projekta, go. Barbaro Konda, univ. dipl. fiziologinjo, vsa leta gradili novo znanje in strokovno napredovali.
Zakaj FIT Prednosti vključenosti v FIT International še vedno in še bolj čutimo v trdni strokovni bazi (FIT pedagogika), izzivajoči, sveži, inovativni, zabavni vsebini in strokovni opori. Gradimo na pomembnem spoznanju - človeško telo za zdrav razvoj potrebuje gibanje (B. Konda). Vsem in vsakemu otroku, ne glede na predznanje, omogočajo FIT dejavnosti (uporaba FIT pedagogike) postopno napredovanje na vseh področjih razvoja. Glede na dandanašnji čas, poln nasičenosti, hitenja, privzgojenih realizacij želja 'takoj zdaj', gibalno okrnjenega okolja, je za vse otroke še kako pomembno ustvarjanje in zagotavljanje gibalno in učno bogatega okolja tako v prostoru kot na prostem. Prizadevamo si dati gibanju in učenju z gibanjem potreben pomen, tako pri vsakdanjem delu kot s posameznimi dogodki. Da smo na pravi poti nam kažejo odzivi otrok in evalvacija dela.

je načrtovan v Letnem delovnem načrtu zavoda, enote in oddelka po sklopih: obvezni program (cilji, naloge, vsebine), FIT podprojekt PUŽ (obeležje svetovnih dni), FIT HOJA (od 15.10.-31.5.), FIT predstavitev staršem znotraj srečanj, FIT delavnice za strokovne delavce (FIT multiplikatorji, FIT koordinatorji), FIT interni izbirni program (Fit International) in drugo: udeležba v FIT raziskavi 2019 in medsebojne hospitacije. Pri starših je (pre)poznana FIT HOJA, ki jo izvajamo že desetletje. Vsako šolsko leto z njo pričnemo 15. oktobra in zaključimo 31. maja (povabilo vsem otrokom in staršem hkrati). V vmesnem času izberejo starši z otrokom vsaj en dan v mesecu, ko pridejo/gredo v/iz vrtca peš. Vsakokrat zabeležijo na list prehojeno pot, nalepijo in pobarvajo FIT sonček, lahko dodajo risbo ali zapis. Za vsaj štiri sončke otroci prejmejo nalepko 'FITKA'.

Znanje, ki smo ga gradili iz začetnih osnov in navdušenja, nadgrajujemo, se spopolnjujemo in tako strokovno in osebnostno napredujemo. Precejšnji napredek smo z vztrajnim delom, posameznimi zavzetimi strokovnimi delavkami in strokovnimi spopolnjevanji dosegli na izvedbenem nivoju pri pedagoškem delu tudi v oddelkih za otroke I. starostnega obdobja, Fit hidraciji, uporabi FIT strategij pri izvajanju vseh področij kurikula (učenje v gibanju-FAM). Športni program Kids in motion je dal dodaten impulz kot tudi druge izobraževalne vsebine. FITovi dnevi v sklopu FIT podprojekta Učimo za življenje so vse bolj 'naši', ker vemo kdo, kaj, zakaj in kako. A zagotovo želimo izvajanje in rezultate izboljšati.

Dodatno pozitivno energijo smo dobili z vključitvijo v mednarodni projekt Fit4Kid Network (2015), ki je povezal šest evropskih držav (Slovenija, Španija, Nemčija, Velika Britanija, Islandija, Bolgarija) in Avstralijo. Projekt, ki se je zaključil 2018 in trajal 3 leta, je bil zahtevna, a izjemno bogata izkušnja za naših šest multiplikatorjev. Postali smo eden izmed Fit4Kid modelnih vrtcev in tudi kot zavod smo v tem času ogromno strokovno pridobili z izobraževanji za vse strokovne delavce vrtca. Multiplikatorke usvojena znanja aktivno prenašajo na druge strokovne delavce in starše ter predstavljajo tudi zavod v širšem slovenskem prostoru.

FIT program ima pomembno mesto na poti izgrajevanja naše strokovne in profesionalne poti. Z rednimi internimi FIT izobraževanji na nivoju zavoda utrjujemo in širimo nova znanja, izmenjujemo strokovna mnenja in izkušnje, ohranjamo stik vseh strokovnih delavk s FIT novostmi in se bogatimo s svežimi idejami. Izjemno pomembno je dejstvo, da se širi krog kompetentnih strokovnih delavk na področju izvajanja FIT gibalno-športnih dejavnosti. Le tako lahko ostajamo strokovno kompetentni izvajalci FIT programa in modelni vrtec. Naši dolgoročni cilji so povezani z našo vizijo – ker je pomemben vsak trenutek otrokovega življenja, smo dolžni načrtovati in izvajati dejavnosti, ki večajo psihofizične sposobnosti otrok, skrbeti za celosten in zdrav razvoj vseh vključenih otrok in odraslih, promovirati gibanje, ki naj ostane vsakdanji del življenja tudi v mladosti in odrasli dobi sedanjih otrok.

NTC SISTEM UČENJA – UČENJE SKOZI IGRO

Kako delujejo človeški možgani?

Možgani so od rojstva do približno dvanajstega leta podobni super vpojni gobi. V tem obdobju, še posebno v prvih treh letih življenja, se razvijejo osnove mišljenja, jezika, vida, odnosov, spretnosti in vseh ostalih lastnosti. Po tem obdobju se okno zapre in osnovna zgradba možganov je končana.

NTC učenje je pedagoški pristop, ki temelji na spoznanjih o razvoju in delovanju možganov: starše, vzgojitelje in učitelje sistematično usmerja k tistim igralnim dejavnostim z otroki, ki še posebej dobro vplivajo na nastajanje in utrjevanje možganskih povezav (t.i. sinaps med nevroni) v času njihovega najintenzivnejšega razvoja. Zaradi svoje nevrofizološke osnove program dobro dopolnjuje izhodišča Kurikuluma za vrtce ter ga hkrati bogati.

 • V programu se dela z vsemi otroki. Otrok se ne testira in razločuje.
 • Dviga se nivo intelektualnih sposobnosti vseh otrok.
 • Izboljšujemo sposobnost za koncentracijo pri kasnejšem učenju.
 • Razvija se koordinacija in motorika.
 • Razvija se hitrost razmišljanja in sklepanja.
 • Vsi otroci imajo koristi, posebej pa nadarjeni otroci, pri katerih program spodbuja razvoj nadarjenosti.
 • Povečuje se število nevronskih povezav.

Program je sestavljen iz treh sklopov dejavnosti, ki spodbujajo razvoj in aktivnost sinaps v možganih, prispevajo k učinkovitejšemu pomnjenju ter razvijajo funkcionalno mišljenje. V nadaljevanju so dejavnosti opisane po posameznih sklopih:

 • telesno-gibalne igre - vrtenje in vaje ravnotežja, hoja po gredi, črti, skakanje;
 • igre za akomodacijo – igre z žogo, opazovanje – iskanje podobnosti, tek, preskakovanje, plazenje, plezanje;
 • grafomotorične igre - prijemanje, držanje in izpuščanje igrač, držanje žlice in samostojno hranjenje, prijemanje drobnih predmetov, slačenje in oblačenje oblek in obutve, zapenjanje in odpenjanje gumbov in patentov, zavezovanje vezalk, delanje vozlov na vrvicah različnih debelin, držanje kocke in/ali premeščanje kocke iz roke v roko, vlečenje igrače na vrvici, metanje ploščic v prazno škatlo, listanje slikanic, vpeljevanje vezalke v čevelj, navijanje igrač, pobiranje drobnih predmetov ali raztrganih papirčkov, odpiranje pokrova na škatli, risanje, barvanje, rezanje, lepljenje, mečkanje ali gubanje papirja (izdelovanje letala, šotora, kap), rezanje papirja s škarjami z zaobljenim vrhom, oblačenje majhnih lutk, mešanje testa, plastelina in gline, ustvarjanje različnih figuric, ustvarjanje različnih slik s pomočjo žebljičkov in tablice, frnikolanje.
 • igre s simboli – igre z različnimi simboli iz otrokovega vsakodnevnega življenja, na primer logotipi športnih klubov (Inter, Olimpija, Real, Liverpool, Manchester), avtomobilov (Renault, Fiat, BMW, Audi), različnih izdelkov (Lumpi, Barbie, Milka, Elan), ali pa zastave različnih držav. Igre s simboli, zastavami ali imeni filmov so izjemno koristne za kasnejši prehod na višji nivo programa, t.j. za razvoj funkcionalnega mišljenja.
 • igre spomina - pojme (zastave, emblemi, logotipi), ki jih otrok med igro spoznava, lahko uporabimo za klasične spominske in za specifične igre za razvoj ustvarjalnosti in funkcionalnega mišljenja.
 • glasbene dejavnosti - učenje pesmi s simboli, poslušanje himen.
 • uganke / problemska vprašanja - Pomemben del programa NTC učenje je spodbujanje funkcionalnega mišljenja in sicer s postavljanjem ugank, problemskih vprašanj ter igrami za spodbujanje ustvarjalnega mišljenja. Pri tem gre enostavno za to, da med učenjem ne utrjujemo le enostavne reprodukcije podatkov, kakor smo je bili pri klasičnem učenju običajno vajeni, temveč da skušamo pri otrocih vseskozi problemsko spodbujati razmišljanje oziroma povezovanje raznovrstnih podatkov med seboj ter različne načine njihove čimbolj izvirne uporabe. Za najmlajše otroke so primerna vprašanja iz narave in iz sveta, ki jih obkroža. Odlična so vprašanja: a) Kje je največ modre barve? b) Kaj spominja na sladkor, pa ni sladko in ima ime kratko? Pomoč: Nahaja se v morju. c) Kaj raste na drevesu, se prične na črko s, a ni namenjeno prehrani? Pomoč: Pravijo, da raste na drevju z iglicami.
 • igre za spodbujanje ustvarjalnega mišljenja - Ustvarjalno mišljenje je kompleksna oblika mišljenja, ki je povezana z znanjem in intelektualnimi sposobnostmi ter seveda motiviranostjo posameznika, tako otroka kot odraslega. Pri otrocih lahko negujemo in spodbujamo ustvarjalno mišljenje za različne, manj običajne ali celo izvirne rešitve, saj tako krepimo različne miselne strategije, ki prispevajo h kakovostnemu (funkcionalnemu) znanju. »Igrajmo se…« Za to vrsto iger potrebujemo manj strukturirano igračo ali predmet iz vsakdanjega življenja, denimo kocko, plastenko, kartonasto škatlico… Otroke spodbujamo, da si izmišljujejo različne uporabe oziroma igre z določenim predmetom. Na primer, kocko ali kocke lahko uporabimo za konstrukcijsko, domišljijsko ali simbolno igro. Odrasli, ki igro spremljamo, smo pri tem pozorni, da k igri prispeva vsak otrok najmanj eno igralno idejo »Kaj se je zgodilo / kaj se bo zgodilo?« Ustvarjalno razmišljanje otrok lahko spodbujamo tudi s spodbujanjem otrok k iskanju vzrokov ali posledic, denimo pri pravljicah ali pesmicah; poleg tega, da pravljico pripovedujemo ali beremo otrokom, jih vprašajmo še o tem, kako bi sami zaključili pravljico, ali pa morda tudi postavimo vprašanje o tem, kaj vse je lahko privedlo do tega, da se je pravljica sploh začela. Različica te dejavnosti je lahko tudi vstavljanje novega elementa v zgodbo ter razmišljanje o možnih dogajanjih, ki jih ta sprememba povzroči. »Skupinska ugankarija« Otroke spodbudimo, da v skupinah (3-5) pripravijo uganko za ostale otroke in sicer na nebeseden način – namesto, da jo povedo, jo predstavijo s pomočjo svojih teles. Uganka je lahko na primer tipa »Ugani, kaj / kateri pojem (konkretni, abstraktni) predstavljamo?«, Ugani, katera pravljica je to?« ali »Povej rešitev?«, pri čemer tudi skupina ali posamezniki, ki jim je bila uganka zastavljena, odgovarjajo na nebesedne načine. »Ekološki junaki« S to igro otroke spodbudimo, da na osnovi svojega znanja o ekološki problematiki (tudi v različnih državah) razmišljajo o možnostih, kako lahko sami prispevajo k ohranjanju narave. Ideje poskušamo tudi udejanjiti.<br /> »Zaplešimo…« Ta igra je nadgradnja posamezne »klasične« glasbeno-plesne dejavnosti; otroke spodbudimo, da na določeno melodijo v ples oziroma gibanje vstavijo nove elemente oziroma z njimi nadomestijo stare. Odrasli, ki igro spremljamo, smo pri tem pozorni, da k igri prispeva vsak otrok najmanj eno igralno idejo.

OBDOBJE med 3. in 4. letom otrokove starosti

 • grafomotorika,
 • vaje za akomodacijo (žoga).

OBDOBJE med 4. in 5. letom otrokove starosti

 • vaje za vrtenje + gibanje,
 • grafomotorika,
 • vaje za akomodacijo (branje kartic in žoga),
 • vaje za branje abstraktnih pojmov (besede, simboli, logotipi avtomobilov, zastave),
 • začetne vaje funkcionalnega razmišljanja (na kateri zastavi je ptica, na kateri zastavi je kača, na kateri zastavi je lev).
 • vaje za vrtenje + gibanje,

OBDOBJE med 5. in 6. letom otrokove starosti

 • vaje za vrtenje + gibanje,
 • grafomotorika,
 • vaje za akomodacijo,
 • vaje branja kratkih besed,
 • vaje funkcionalnega razmišljanja (otroke sprašujemo, na kateri zastavi je krog, na kateri zastavi je križ ali na kateri zastavi je modra barva),
 • vaje asociacij (npr. glavno mesto Kitajske Peking – parking, Moskva – smokva, Ljubljana – ljubim Ano, Lizbona – list, Francija – Eifflov stolp, Egipt – piramida, Avstralija – kenguru…),
 • če obstaja možnost, otroke učimo himen različnih držav.

Ker so igre otrokom zanimive, so pri delu vztrajni in pozorni. Vsebujejo tudi dovolj ponavljanja in s tem omogočajo, da se že vzpostavljanje vezi med sinapsami utrjujejo. V igralnicah se ustvarja spodbudno okolje za vse otroke