S komunikacijo do odprtega sodelovanja s starši

CILJI:

  • zagotovljene pravice in odgovornosti staršev kot primarnih otrokovih skrbnikov (povezovanje, dogovarjanje)
  • povečanje informiranosti o programih vrtca z možnostjo aktivnega sodelovanja, upoštevaje strokovno avtonomijo vrtcev; poznavanje pogojev delovanja javnega vrtca
  • razvijanje samostojnosti in odgovornosti pri vzgojnem ravnanju doma in v vrtcu s pomočjo partnerskega odnosa (medsebojno informiranje, razumevanje, spoštovanje, zaupanje, povezanost in organiziranost za koristi otroka skozi vlogo odraslih)
  • razvijanje kontinuitete v izvajanju oblik in vsebin izvajanja sodelovanja s starši ves čas otrokovega bivanja v vrtcu (strokovne delavke)