Svet staršev na podlagi 66. člena Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07, z dopolnitvami) sestavlja po en predstavnik vsakega oddelka, ki ga starši izvolijo na prvem roditeljskem sestanku. Vsak predstavnik ima namestnika. Vsako šolsko leto sta predvidena dva sestanka sveta staršev, na katerih so obravnavane vsebine, vezane na pogoje,  načrtovanje in izvajanje vzgojno-izobraževalnega dela z otroki, aktualne zadeve,  razprave, predlogi, dogovori.