V vseh oddelkih vrtca strokovne delavke vodijo osebne albume otrok. Osebni albumi nastajajo tekom leta in so namenska zbirka dokazil (fotografije, izdelki, zapisi strokovne delavke, komentarji otrok) o otrokovem napredku in razvoju. Preko teh strokovna delavka spoznava značilnosti otroka, njegova močna in šibka področja, kar ji pomaga pri pripravi dejavnosti in didaktičnih sredstev.

V ustvarjanje osebnega albuma so aktivno vključeni otroci in starši. Omogoča jim spremljanje njihovega razvoja – kaj je znal in zmogel na začetku nekega obdobja, kaj zna in zmore danes. Otrok se primerja sam s seboj, utrjuje svojo samopodobo in je ponosen nase, kar ugodno vpliva na razvoj njegovih dispozicij za učenje. Otroke spodbujamo k ogledovanju osebnih albumov drugih otrok in se ob tem o njih primerno pogovarjamo, s čimer jih spodbujamo k spoštovanju različnosti in truda vrstnikov, ki jih vlagajo v svoje delo ter k učenju drug od drugega.

K sodelovanju vedno povabimo tudi starše. Osebne albume si ogledajo na govorilni uri, lahko jih odnesejo domov, vstavijo dokazila o napredku, povedo svoja opažanja o otroku. So priložnost za pogovor z otrokom o njegovem  bivanju v vrtcu, napredku, željah, izkušnjah …, ter možnost preživljanja kakovostnega časa staršev z otrokom. Staršem strokovna delavka osebne albume predstavi na prvem roditeljskem sestanku in jih prosi, da otrok prinese v vrtec mapo ter vložne mapice za shranjevanje izdelkov.