Vpis novincev

Na podlagi 20. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 z dopolnitvami) vrtec enkrat letno objavi javni vpis novincev za naslednje šolsko leto. Vrtec vpisuje in sprejema predšolske otroke v svoje programe na podlagi prijav in prostih mest vse leto. Vrtec lahko sprejme otroka, ko je dopolnil starost najmanj 11 mesecev, če starši ne uveljavljajo več pravice do starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela.

V našem vrtcu vpis poteka praviloma v prvi polovici meseca aprila. Za vstop med letom lahko starši prijavnico oddate tudi kasneje.

Vpis novincev se opravi na upravi vrtca, kjer starši oddate Prijavnico za vpis otroka, ki jo dobite na upravi ali na spletni strani vrtca, v zavihku O vrtcu – Obrazci.

Za vstop otroka s septembrom dobite starši pisni odgovor o vključitvi otroka v mesecu juniju. Za vstop med šolskim letom (od oktobra do junija) starši prijavnico oddate vsaj dva meseca pred želenim datumom vstopa in dobite odgovor v prvi polovici meseca, pred datumom vstopa (npr. za vstop s 1. 11. dobite odgovor do 15. 10.). Otroke novince vpisujemo od 1. v mesecu (1. 10., 1. 11., ...). Medletni vstop se uredi, tudi v dogovoru s starši, v enoti kjer so še razpoložljiva prosta mesta. Vrtec nima čakalnih list. Pogodbo o medsebojnih pravicah in obveznostih starši podpišete, ko dobite obvestilo o sprejemu otroka. Izpolnjena in podpisana Prijavnica za vpis otroka v vrtec je sestavni del pogodbe in pomeni obojestransko zavezujoč pravni akt.

Staršem je ob vpisu na voljo 6-9 urni program (v okviru poslovnega časa enote) in 4-6 urni program (od 6.30 do 12.30 ure). Prav tako imate starši možnost vpisa v izmenični oddelek (posluje en teden dopoldan in en teden popoldan) ali popoldanski oddelek (posluje samo v popoldanskem času). Sprememba programa je možna do zadnjega v mesecu, za naslednji mesec. Spremembo programa lahko opravite samo na upravi vrtca (osebno ali pošljete izpolnjen obrazec).

Ob vstopu otroka novinca v vrtec, morate starši obvezno s seboj prinesti zdravniško potrdilo (izda ga otrokov izbrani zdravnik), ki ga ob prvem prihodu otroka oddate strokovni delavki oddelka. Več o zdravju v vrtcu si lahko preberete tukaj.
Starši imate možnost petdnevnega uvajanja otroka v vrtec. Več o prvem vstopu v vrtec si lahko preberete tukaj.

Evidenčni vpis

Evidenčni vpis otrok, ki že obiskujejo naš vrtec, poteka praviloma v mesecu aprilu. Prijavnico dobite v oddelku, ki ga otrok obiskuje in jo tja tudi vrnete. Pisni odgovor o razvrstitvi otroka v oddelek dobite v mesecu juniju.

Izpis iz vrtca

Izpis otroka morate starši opraviti na podlagi izpolnjene Izjave za izpis otroka, do zadnjega delovnega dne v mesecu, za naslednji mesec. Izpis otroka med tekočim mesecem ni možen. Izjavo za izpis najdete tukaj.