KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

 1. Osnovni podatki o katalogu
 2. Splošni podatki o zavodu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga
 3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja
 4. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja

1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU

 

Naziv zavoda:  JZ VRTCI OBČINE ŽALEC

Sedež: Prežihova 2, 3310 Žalec

Telefon: 03 713 14 60

Elektronska pošta: vrtec-zalec@siol.net

Odgovorna uradna oseba: Natalija Starič Žikić, ravnateljica

Datum prve objave kataloga: 1. 1. 2009

Datum zadnje spremembe: 17. 11. 2020

Podatki o dostopnosti kataloga: elektronska oblika: https://vrtec-zalec.si/

fizična oblika: Sedež JZ Vrtci Občine Žalec, Prežihova 2, 3310 Žalec

 

2. SPLOŠNI PODATKI O ZAVODU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA, S KATERIMI RAZPOLAGA

 

2.a    Podatki o organizaciji zavoda (kratek opis delovnega področja zavoda) in organigram

PODATKI O ORGANIZACIJI ZAVODA (kratek opis delovnega področja zavoda):

Glavna dejavnost: 85.100 Predšolska vzgoja
Registrirane dejavnosti: 49.391 Medkrajevni in drugi cestni potniški promet
56.210 Priložnostna priprava in dostava jedi
56.290 Druga oskrba z jedmi
68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
85.100 Predšolska vzgoja
88.910 Dnevno varstvo otrok
93.299 Dr.n. dejavnosti za prosti čas

 

Javni vzgojno izobraževalni zavod VRTCI OBČINE ŽALEC (v nadaljevanju Vrtec Žalec) je zavod za predšolsko vzgojo, ki ga je ustanovila Občina Žalec. Predstavljamo združbo enot in delujemo na dvanajstih lokacijah na območju občine Žalec.

Organigram vrtca

 

Enote vrtca:

ŽALEC I, Aškerčeva 7, 3310 Žalec, vodja enote: Mateja Ušen

telefon: 03 571 72 34, mobilni telefon: 040 826 488

 

ŽALEC II, Prežihova 3, 3310 Žalec, vodja enote: Smilja Novak

telefon: 03 571 74 63, mobilni telefon: 040 826 615

 

ŽALEC III, Prežihova 2, 3310 Žalec, vodja enote: Tanja Ožir

telefon: 03 713 24 68, mobilni telefon: 040 826 604

 

LIBOJE, Kasaze 105a, 3301 Petrovče, vodja enote: Uršula Križmančič

telefon: 03 570 78 00, mobilni telefon: 040 826 602

 

NOVO CELJE, Novo Celje 4, 3301 Petrovče, vodja enote: Lidija Dražnik

mobilni telefon: 040 80 60 03

 

LEVEC, Levec 46a, 3301 Petrovče, vodja enote: Urška Glušič

telefon: 03 547 19 83, mobilni telefon: 040 826 520

 

PETROVČE, Petrovče 97, 3301 Petrovče, vodja enote: Elizabeta Kos

telefon: 03 570 82 85, mobilni telefon: 040 826 612

 

GRIŽE, Griže 1a, 3302 Griže, vodja enote: Tatjana Jezernik

telefon: 03 620 03 28, mobilni telefon: 040 826 510

 

ŠEMPETER, Starovaška ul. 17, 3311 Šempeter v Savinjski dolini, vodja enote:

Katarina Povše, telefon: 03 570 12 00, mobilni telefon: 040 826 466

 

PONIKVA, Ponikva 17, 3310 Žalec, vodja enote: Suzana Raševič

telefon: 03 572 86 44, mobilni telefon: 040 826 540

 

TRJE, Galicija 18, 3310 Žalec, vodja enote: Alenka Čaušević

telefon: 03 713 19 66, mobilni telefon: 040 826 605

 

ZABUKOVICA, Pongrac 95 b, 3302 Griže, vodja enote: Renata Ašenberger Knešak

telefon: 03 571 93 83, mobilni telefon: 040 826 577

 

Naloga vrtca je nuditi pomoč staršem pri celoviti skrbi za otroke, izboljšanje kvalitete življenja družin in otrok ter ustvarjanje pogojev za razvoj otrokovih telesnih in duševnih sposobnosti. Predšolska vzgoja je sestavni del sistema vzgoje in izobraževanja

Izvajamo javno veljavni program KURIKULUM ZA VRTCE (1999).

Naša vizija je DOBER VRTEC, to je vrtec, v katerem je v ospredju OTROK in POGOJI za njegov razvoj.

To ni vrtec brez nezadovoljstva, nerealiziranih potreb, interesov, želja; je vrtec, v katerem ob danih in spreminjajočih se pogojih VSI UDELEŽENCI (otroci, starši, zaposleni) SOUSTVARJAJO pogoje, primerne za VSE in VSAKOGAR, ne glede na čas in okolje.

2.b. Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij:

Odgovorna oseba: Natalija Starič Žikić, ravnateljica

Naslov: Prežihova 2, 3310 Žalec

Telefon:  03 713 14 66

Elektronski naslov: natalija.staric@vrtec-zalec.si

 

2.c Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja zavoda:

Državni predpisi:

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport:

Seznam predpisov z delovnega področja predšolske vzgoje

Predpisi lokalne skupnosti:

Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Vrtec Žalec

Povezave na registre predpisov:

2.d Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra predpisov):

Predlog predpisov: Zavod ni predlagatelj predpisov

 

2.e) Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih:

 

2.f) Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov:

 • Postopki vpisa otrok v vrtec
 • Postopki za uresničevanje pravic zaposlenih
 • Postopek imenovanja ravnatelja
 • Postopek registracije zavoda in vpis sprememb v sodni register
 • Izvedba volitev predstavnikov zaposlenih v svet vrtca
 • Izvedba volitev za napredovanje strokovnih delavcev v nazive
 • Izdaja nadomestnih dokumentov in listin – izpis podatkov iz evidenc

 

2.g) Seznami javnih evidenc, s katerimi zavod upravlja:

 • Evidenca zaposlenih delavcev – ni prosto dostopna
 • Evidence o plači zaposlenih – ni prosto dostopna
 • Evidence o poškodbah pri delu – ni prosto dostopna
 • Evidence o pravicah iz invalidskega zavarovanja – ni prosto dostopna
 • Evidenca vpisanih in vključenih otrok – ni prosto dostopna
 • Evidenca plačil staršev – ni prosto dostopna
 • Evidenca poškodb in bolezni otrok – ni prosto dostopna
 • Evidenca otrok, ki potrebujejo svetovanje oz. pomoč – ni prosto dostopna
 • Evidenca o upravičencih do sofinanciranja plačil staršev iz državnega proračuna – ni prosto dostopna

 

2.h) Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

3. OPIS NAČINA DOSTOPA DO DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

 Opis dostopa do posameznih sklopov informacij:

Normativna podlaga: Zakon o dostopu do informacij javnega značaja ter Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja

Fizični dostop: na sedežu JZ Vrtci Občine Žalec, Prežihova 2, 3310 Žalec vsak delovni dan v času uradnih ur

Dostop prek spleta: večina informacij je dostopna prek spleta na: https://vrtec-zalec.si/

Po telefonu (neformalne zahteve): 03 713 14 66, ravnateljica

Po e-pošti: vrtec.zalec@siol.net, natalija.staric@vrtec-zalec.si

 

Stroškovnik in cenik: Ceno materialnih stroškov za posredovanje informacij javnega značaja določa Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja v 16., 17. in 18 členu, Ur. l. RS št. 24-2016.

 

4. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

 • podatki o postopku vpisa otrok novincev
 • podatki o razpoložljivih prostih mestih v vrtcu
 • podatki o višini plačila oskrbnine
 • podatki o poslovnem času posamezne enote

Obdelava osebnih podatkov

Več o obdelavi osebnih podatkov si lahko preberete tukaj.